Regulamin Konkursu serwisu ESKAINFO.pl "Miss i Mister Selfie. Lato 2016"

Zdjęcie z artykułu: Regulamin Konkursu serwisu ESKAINFO.pl "Miss i Mister Selfie. Lato 2016" Ty też możesz wziąć udział w konkursie!; ESKA INFO
Ilustracja do artykułu Regulamin Konkursu serwisu ESKAINFO.pl "Miss i Mister Selfie. Lato 2016"

Przed Wami regulamin Konkursu serwisu ESKAINFO.pl "Miss i Mister Selfie. Lato 2016".

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa warunki konkursu: „Miss i Mister Selfie. lato 2016” rozgrywanego na stronie missselfie.eska.pl, zwanej dalej „Stroną Konkursową”  zgodnie z art. 921 Kodeksu Cywilnego - ustawy z dn. 23.04.1964 r. (Dz.U.Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – dalej zwanego „Konkursem”
 2. Organizatorem Konkursu jest Time S.A.  z siedzibą w  Warszawie przy ul. Jubilerskiej 10, zarejestrowana w Rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000295857, NIP: 526-10-04-620, kapitał zakładowy w całości wpłacony w wysokości 25.070.000,00 (zwana w dalszej części niniejszego regulaminu "Organizatorem").
 3. Fundatorem nagród w Konkursie jest: Organizator.
 4. Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terenie Rzeczpospolitej Polskiej dla osób pełnoletnich posiadających obywatelstwo polskie. Przystąpienie przez Uczestnika do Konkursu (wysłanie zgłoszenia) jest równoznaczne ze zgodą:
 1. na udział Uczestnika w Konkursie,
 2. przekazanie swoich danych osobowych Organizatorowi na potrzeby realizacji niniejszego Konkursu
 3. na publiczne ujawnienie wizerunku Uczestnika wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika na Stronie Konkursu oraz na wszystkich profilach ESKA INFO na Facebooku: ESKA INFO Warszawa, ESKA INFO Poznań, ESKA INFO Bydgoszcz, ESKA INFO Wrocław, ESAK INFO Szczecin, ESAK INFO Trójmiasto, ESKA INFO Rzeszów, ESKA INFO Śląsk, ESKA INFO Łodź, ESKA INFO Lublin, ESKA INFO Kraków oraz na profilu ESKI INFO na Instagramie,  podczas Konkursu, jego promocji, ogłaszania wyników
 4. na nieodpłatne, nieograniczone czasowo i terytorialnie publikowanie w internecie w tym na  Stronie Konkursu i w serwisach społecznościowych przesłanego do Konkursu materiału  wraz z imieniem i nazwiskiem Uczestnika z prawem udzielenia sublicencji Fundatorowi.

Uczestnik oświadcza, że posiada wszelkie, niczym nie ograniczone prawa do materiału w zakresie umożliwiającym realizację Konkursu i skuteczne udzielenie licencji do korzystania z niego.

1.5. Niniejszy regulamin stanowi podstawę prowadzenia Konkursu i określa jego warunki oraz prawa i obowiązki jego uczestników.

1.6. Konkurs realizowany jest w dniach od 29 lipca 2016 r.  do 30 sierpnia 2016 roku.

1.7. Przystąpienie do Konkursu (wysłanie zgłoszenia, o którym mowa w pkt. 3.3) jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika niniejszego regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w niniejszym regulaminie zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. Uczestnik, który nie spełni warunków określonych w regulaminie lub naruszy jakąkolwiek zasadę w nim określoną może być w każdym czasie wykluczony z udziału w Konkursie oraz traci prawo do ewentualnej wygranej.

1.8. Adres e-mail Organizatora, pod którym można uzyskać informacje na temat organizacji Konkursu: eskainfo@eska.pl

 

2. Nagrody

2.1. W Konkursie do wygrania są następujące nagrody: dla Zwycięzców Konkursu za zajęcie 1 miejsca w kategorii Miss i Mister telefony iPhone SE o wartości 2 149 zł każdy ( słownie: dwa tysiące złotych sto czterdzieści dziewięć ) , za zajęcie 2 i 3 miejsca vice Miss, druga vice Miss i vice Mister oraz drugiego vice Mistera kamery GoPro o wartości 699 zł każda ( słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych). Dodatkowo dla dziesięciu osób, które w najciekawszy sposób uzasadnią swój wybór selfie stick i powerbank o wartości  149,89 zł każda ( słownie: sto czterdzieści dziewięć  złotych 89/100)

2.2. Zwycięzcy Konkursu za zajęcie 1 miejsca otrzymają również nagrodę pieniężną w wysokości 239 zł ( słownie: dwieście trzydzieści dziewięć). Nagroda pieniężna zostanie przekazana przez Zwycięzców Konkursu Organizatorowi Konkursu na poczet opłacenia podatku od wygranej.

2.3. Organizator oświadcza, iż wszystkie nagrody zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

2.4 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie którejkolwiek nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego uczestnika.

2.5 Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez uczestnika Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z tym uczestnikiem lub odebranie przez niego zestawu nagród/nagrody.

2.6 O szczegółach odbioru i realizacji nagród zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez Organizatora drogą mailową lub za pośrednictwem rozmowy telefonicznej.

2.7 Nagrody nieodebrane przez zwycięzców Konkursu w terminie 30 dni od  rozstrzygnięcia Konkursu przechodzą na własność Organizatora.

2.8 Przy odbiorze przez zwycięzców Konkursu nagród zobowiązani są okazać dokument potwierdzający ich tożsamość lub w przypadku odbioru tej nagrody przez pełnomocnika zwycięzcy zobowiązany jest on okazać pisemne upoważnienie od zwycięzcy, który wygrał daną nagrodę, zawierające następujące informacje: imię nazwisko, adres, numer i seria dowodu osobistego, telefon kontaktowy tego zwycięzcy oraz adnotację o upoważnieniu określonej osoby do odbioru w jego imieniu danej nagrody, jak również podpis tego zwycięzcy wraz z danymi osoby odbierającej czyli imieniem, nazwiskiem, serią i numerem dowodu osobistego oraz telefonem odbiorcy. W przypadku niespełnienia przez osobę podającą się za pełnomocnika zwycięzcy powyższych warunków nagroda nie będzie jej wydana.

 

3. Zasady uczestnictwa w konkursie

3.1. Ogólne zasady Konkursu podawane są na Stronie Konkursowej.

3.2. W celu wzięcia udziału w Konkursie należy  zrobić sobie kreatywne zdjęcie typu selfie przedstawiające własną sylwetkę w zaaranżowanej przez autora konwencji zgodnie z zasadami konkursu i  w terminie od 29 lipca 2016 roku do 13 sierpnia 2016 roku godzina 23:59.50 przesłać je za pomocą:

 1. Facebooka, poprzez umieszczenie zdjęcia na tablicy jednego z 11-tu fanpagy ESKA INFO Warszawa, ESKA INFO Poznań, ESKA INFO Kraków, ESKA INFO Wrocław, ESKA INFO Bydgoszcz, ESKA INFO Rzeszów, ESKA INFO Szczecin, ESKA INFO Trójmiasto, ESKA INFO Śląsk, ESKA INFO Łódź oraz ESKA INFO Lublin w opisie dodając hashtag: #missslefielato2016, lub #misterselfielato2016
 2. Instagrama, w tym celu  uczestnik musi opublikować na swoim prywatnym, aktywnym profilu w serwisie Instagram (www.instagram.com) zdjęcia. W opisie opublikowanego na swoim profilu zdjęcia uczestnik musi podać hashtag: #misselfielato2016, lub #misterselfielato2016 oraz oznaczyć profil "Eska Info" na Instagramie poprzez wpisanie: @eskainfo.pl. Ponadto osoba zgłaszająca się do Konkursu musi OSERWOWAĆ profil Eski Info na Instagramie.
 3. Tylko tak opisane zdjęcia będą kwalifikowane do udziału w Konkursie. Każdy z uczestników może opublikować maksymalnie dwa  spełniających wymogi Konkursu zdjęcia, ale może otrzymać tylko jedną nagrodę w trakcie całego Konkursu.

3.3. Spośród wszystkich zgodnych z regulaminem zgłoszeń,  Komisja Konkursowa wybierze 30 (trzydzieści) najlepszych zdjęć kobiet i 30 (trzydzieści) najlepszych zdjęć mężczyzn (Finaliści), spośród tych, które do 16 sierpnia 2016 roku do godziny 23:59.59  na Facebooku lub Instagramie otrzymały minimum 20 polubień. 60 wybranych zdjęć zostanie zamieszczone na stronie  Konkursowej w dniu  18 sierpnia 2016 roku.

3.4. Na wszystkich 60 (sześćdziesięciu) Finalistów w termin od 18 sierpnia 2016 godz.: 0:00 do 28 sierpnia 2016 r. do godz.: 23:59.59 będzie można zagłosować za pomocą formularza na stronie missselfie.eska.pl. Można głosować w dwóch kategoriach - Miss lub Mister Selfie. Do każdej z kategorii dedykowany jest odrębny formularz.

3.5. W przypadku osiągnięcia tej samej liczny głosów przez dwóch lub więcej kandydatów o kolejności wyników zadecyduje Komisja Konkursowa.

3.6. Poprawnie oddany głos poprzez formularz polega na wypełnieniu obowiązkowo następujących pół: imię i nazwisko, adres e-mail, wybór kandydatka i uzasadnienie. Wybór kandydatka jest jednoznaczne z wskazaniem kandydata na którego oddajemy głos. Głos możemy oddać w dwóch kategoriach – Miss lub Mister poprzez wypełnienie dwóch odrębnych formularzy.

3.7. Każdy głosujący może wypełnić formularz raz dziennie.

3.8. 30 sierpnia 2016 roku o godzinie 14:00 podczas relacji  na żywo na facebookowycm profilu ESKA INFO Warszawa zostaną podane wyniki głosowania. Zostaną ogłoszeni i podani zwycięzcy Konkursu, którzy odpowiednio uzyskali największą ilość głosów:  MISS Selfie, viceMISS Selfie i drugą viceMISS Selfie oraz  MISTER Selfie, viceMISTERA Selfie i drugiego viceMISTERA Selfie oraz 10 dodatkowych osób, które w najciekawszy sposób – zdaniem Komisji Konursowej – uzasadniły wybór swojego kandydata. Wyniki zostaną opublikowane także na Stronie Konkursowej.

3.9. Dane zwycięzcy edycji wpisywane są do metryczki konkursowej. Zwycięzca zobowiązany jest do  podania Organizatorowi swoich danych osobowych koniecznych dla celów przekazania nagrody. Jeśli zwycięzca umieścił swoje zdjęcie poprzez serwis Facebook otrzyma taka informację w postaci komentarza z prośbą o kontakt od Organizatora. Jeśli zwyciezca korzystał z serwisu Intagram otrzyma informację o nagrodzie z  wykorzystaniem systemu wiadomości prywatnych w serwisie Instagram.

3.10. Nad  prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa komisja konkursowa w składzie:

Przewodniczący: Sylwia Mańkiewicz

Wiceprzewodniczący: Bartosz Kańtoch

Członek komisji: Mirosław Kowalski

3.11. Komisja konkursowa potwierdza zgodność przeprowadzenia Konkursu z niniejszym regulaminem.

3.12. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu i pracy komisji konkursowej czuwają władze statutowe Organizatora.

 

4. Ograniczenie uczestnictwa w konkursie

4.1. W  Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i stali  współpracownicy spółek holdingu ZPR S.A. oraz Fundatora.

4.2. Zakaz uczestnictwa w Konkursie dotyczy również  członków najbliższej rodziny podmiotów wymienionych w pkt. 4.1.

4.3. Uczestnikiem Konkursu jest osoba, która spełniła wszystkie warunki określone w niniejszym regulaminie.

 

5. Postępowanie reklamacyjne

5.1. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące przebiegu lub rozstrzygnięcia Konkursu, należy składać Organizatorowi pisemnie na adres: Time S.A., ul. Jubilerska 10, Warszawa 04-190, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od daty jego  zakończenia. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i wszelkie dane umożliwiające identyfikację danej osoby jako uczestnika Konkursu, jak również dokładny wskazanie powodu reklamacji i jego uzasadnienie.

5.2. W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty decyduje data stempla pocztowego.

5.3. Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane a zainteresowani uczestnicy zostaną powiadomieni o wyniku rozpatrzenia reklamacji na piśmie przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.

 

6. Postanowienia końcowe

6.1. Pełna treść regulaminu udostępniona będzie do wglądu w siedzibie Organizatora w dniu od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00 oraz na Stronie Konkursowej w czasie trwania Konkursu i w terminie 14 dni roboczych od jego zakończenia. 

6.2. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za usługi telekomunikacyjne, z których korzystać będą uczestnicy Konkursu.

6.3. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia niniejszego regulaminu. Materiały reklamowe i promocyjne dotyczące Konkursu mają wyłącznie charakter informacyjny. 

6.4. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu będą przetwarzane przez niego i firmy z nim współpracujące przy organizacji oraz przeprowadzeniu Konkursu w celu: (I) przeprowadzenia Konkursu, (II)  wyłonienia zwycięzcy, (III) ogłaszania wyników, (IV) doręczenia/realizacji nagród, (V) wysyłania e-mailem lub/i SMS-em informacji związanych z Konkursem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia otrzymanie nagrody. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania usunięcia. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133 z 1997 r, poz .883 z późn. zm.).

 

Warszawa, 29.07. 2016 r.

Dołącz do dyskusji

Najnowsze newsy eska.pl

Real - Barcelona 16.08.2017 - TRANSMISJA ONLINE i w TV. Gdzie za darmo?

Real - Barcelona 16.08.2017 - TRANSMISJA ONLINE i w TV. Gdzie za darmo?

Real Madryt - FC Barcelona 16.08 to drugi mecz o Superpuchar Hiszpanii. Pierwsze starcie wygrali Królewscy. Kto okaże się lepszy tym razem? Odpowiedź poznamy w trakcie transmisji na żywo. Gdzie oglądać mecz ONLINE i w TV?

16 sierpnia 2017, 23:36
Dirty Dancing - soundtrack w liczbach na 30-lecie

Dirty Dancing - soundtrack w liczbach na 30-lecie

Dirty Dancing ma już 30 lat. Już teraz na ESKA.pl znajdziecie najważniejsze ciekawostki dotyczące muzyki z filmu! 

16 sierpnia 2017, 15:43
Lana Del Rey w Polsce - akcje fanowskie na koncert w Krakowie

Lana Del Rey w Polsce - akcje fanowskie na koncert w Krakowie

Lana Del Rey w Polsce może liczyć na swoich fanów. Sprawdź, co szykują oni na koncert swojej idolki w Krakowie.

16 sierpnia 2017, 15:43
Azja Express 2: uczestnicy w indyjskich strojach. Rozpoznasz wszystkich?

Azja Express 2: uczestnicy w indyjskich strojach. Rozpoznasz wszystkich?

Azja Express 2: uczestnicy nowej edycji rozpoczęli promocję India Express i zaprezentowali się w tradycyjnych indyjskich strojach. Rozpoznasz wszystkich?

16 sierpnia 2017, 15:26
Wybrane z sieci

WYBRANE Z SIECI

Przeglądy materiałów i ich dobór, odesłania do innych treści emitowane są w ramach autorskich programów realizowanych przez twórców na potrzeby serwisu i są wynikiem realizacji autorskich koncepcji programowych Wydawcy serwisu. Jeśli nie widzisz materiałów ze swojego serwisu/bloga, a chciałbyś aby zostały włączone do tego przeglądu, lub jeśli sobie nie życzysz, aby się w nim pojawiały, zgłoś to poprzez formularz.
Ładuję newsy