Pracownicze Plany Kapitałowe obowiązkowe od 1 stycznia 2023

i

Autor: Pixabay Każda uprawiona osoba zostanie zgłoszona do PPK

Twoje finanse

Do kiedy możliwa jest rezygnacja z PPK? Jeśli chcesz to zrobić, musisz się pospieszyć

2023-03-31 7:59

Autozapis do PPK - co to znaczy? W 2023 roku wszystkie uprawione osoby zostały automatycznie zgłoszone do uczestnictwa w Pracowniczych Planach Kapitałowych. Według ustawy takie działania będą praktykowane co cztery lata, nawet wobec osób, które wcześniej zgłaszały rezygnację. PPK jednak jest dobrowolne - oznacza to, że można się z nich wypisać. Pamiętać należy jednak o ważnym terminie, który już wkrótce mija.

Autozapis do PPK w 2023 roku. Co to znaczy? Kto zostanie zapisany do PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe od 2023 roku. 

Jak wskazuje ustawa, osoby uprawione do uczestnictwa w programie czeka w 2023 roku pierwszy autozapis. Obejmie on pracowników między 18. a 55. rokiem życia podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Osoby starsze - do 70. roku życia zostaną włączone do programu, jeśli złożą pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK.

1 stycznia 2023 roku weszły w życie art. 23 ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

5. Co 4 lata, w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku, podmiot zatrudniający informuje uczestnika PPK, który złożył deklarację, o której mowa w ust. 2, o ponownym dokonywaniu wpłat za tego uczestnika zgodnie z ust. 6.

6. Co 4 lata, od dnia 1 kwietnia, podmiot zatrudniający dokonuje wpłat za uczestnika PPK, o którym mowa w ust. 2, chyba że uczestnik PPK ponownie zrezygnuje z dokonywania wpłat do PPK, składając podmiotowi zatrudniającemu deklarację, o której mowa w ust. 2. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.

Wedle tych zapisów co cztery lata każdy uprawiony pracownik - nawet ten, który wcześniej złożył rezygnację - będzie automatycznie zgłaszany do Pracowniczych Planów Kapitałowych. Pierwszy autozapis ma miejsce w 2023 roku.

Jak złożyć rezygnację z PPK? Wkrótce mija ważny termin

To, że PPK jest obowiązkowe od 2023 roku, nie oznacza, że już od stycznia z wynagrodzeń będą potrącane wpłaty na rzecz indywidualnych rachunków PPK. Na listę uczestników pracownicy zostaną wpisani od 1 kwietnia 2023 roku.

Ze względu na to, że program jest dobrowolny, można z niego zrezygnować. Należy jednak pamiętać o ważnym terminie: każdy pracownik, chcący wypisać się z uczestnictwa w PPK, jest zobowiązany do złożenia wniosku w marcu 2023 roku. Dokumenty złożone przed tym terminem nie będą uwzględniane.

Jak zrezygnować z PPK? Deklarację o chęci wypisania się z PPK należy złożyć do pracodawcy, pamiętając przy tym, że wniosek o rezygnację nie może zostać wyrażony np. w formie wiadomości e-mail. Dokument jednak może zostać wysłany elektronicznie, ale tylko pod warunkiem opatrzenia go podpisem kwalifikowanym.

Rezygnacja nie wiąże się z wypłatą pieniędzy. Można jednak dokonać tzw. zwrotu, czyli wycofać środki z rachunku PPK. Realizacja tej dyspozycji wiąże się z określonymi pomniejszeniami (jeżeli wypłaty dokonuje się przed 60. rokiem życia). Przed przekazaniem uczestnikowi PPK środków w ramach zwrotu, instytucja finansowa potrąca: 30 proc. środków pochodzących z wpłat sfinansowanych przez pracodawcę, kwotę odpowiadającą środkom z wpłaty powitalnej i dopłat rocznych oraz 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych, pochodzących ze środków zwracanych uczestnikowi.

Jak złożyć wniosek o zwrot pieniędzy z PPK? Wniosek o zwrot należy złożyć elektronicznie do instytucji finansowej (chyba że umowa o zarządzanie PPK stanowi inaczej). Mając dostęp do konta, wystarczy wydać dyspozycję „Wypłać”.

Czym jest Pracowniczy Plan Kapitałowy? Jak działa. Czy się opłaca?

PPK jest prywatnym i dobrowolnym programem gromadzenia środków. Upraszczając, uczestnikowi programu do każdej złotówki, którą zaoszczędzi (comiesięczne potrącenie z wypłaty danej kwoty), pracodawca dokłada kolejne 70 gr. Na konto pracownika wpływają również dopłata powitalna w wysokości 250 zł oraz dopłaty roczne w wysokości 240 zł przekazywane przez państwo.

Dla pracownika udział w PPK jest dobrowolny (może w każdej chwili zrezygnować z oszczędzania w PPK i do niego powrócić).

W internecie są dostępne kalkulatory, które w przejrzysty sposób obliczają, ile środków można zgromadzić, prowadząc konto.

Pracownicze Plany Kapitałowe działają od 2018 roku, jednak jak wskazują statystyki sporządzone przez Polski Fundusz Rozwoju, w programie uczestniczy tylko co trzeci pracownik (ok. 2,5 mln uprawnionych).

Czy PPK zapewni nam godne emerytury?